Sprachenatelier Berlin (http://www.sprachenatelier-berlin.de)
Menu en
Logos

German Exam Dates in Berlin

Here is all the important information about the following TELC German Exams at Sprachenatelier- Berlin: 15.+16.11.19, 06.+07.12.19, 24.+25.01.20, 21.+22.02.20, 20.+21.03.20, 15.+16.05.20

November 15th, 2019

Zimt & Zunder