Sprachenatelier Berlin (http://www.sprachenatelier-berlin.de)
Menu en

German Exam Dates in Berlin

Here is all the important information about the following TELC German Exams at Sprachenatelier- Berlin: 2019: 25.+26.01.19, 22.+23.02.19, 22.+23.03.19, 17.+18.05.19, 14.+15.06.19, 19.+20.07.19, 23.+24.08.19, 20.+21.09.19, 15.+16.11.19, 06.+07.12.19